กุลธร  เลิศสุริยะกุล
 
           การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องเป็นกระบวนการและกลไก สำคัญที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชาชน  เพื่อทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทำให้เป็น “คนคิดเป็น” รู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   มีจริยธรรม  คุณธรรม  รู้จักพึ่งตนเอง  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ไม่ใช่เป็นการดำเนินการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินจาก  สมศ. เป็นวัตถุประสงค์หลัก
           หากสถานศึกษา กศน. มีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ เพื่อเข้าสู่การประเมินภายนอก มากกว่าเหตุผล เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชาชน      จะทำให้การประกันคุณภาพเป็นเพียงงานหรือภารกิจที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย มีการระดมกำลังจัดเตรียมกันเพียงไม่กี่วันก่อนเข้ารับการประเมิน และเมื่อผลการประเมินผ่าน   สถานศึกษาก็จะกลับสู่สภาวะปกติ บางแห่งอาจละเลยไม่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงานเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการเสียโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ใช้สถานการณ์การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นแรงกระตุ้นและจุดเริ่มต้นให้สถานศึกษาได้มีระบบกลไกการทำงานอย่างมีคุณภาพที่มั่นคงและยั่งยืน
           บทสรุปความแตกต่างในกระบวนทัศน์ต่อการประกันคุณภาพ   กศน. ของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และประสบ ความล้มเหลว   
ความล้มเหลว ความสำเร็จ
เป็นความลังเลสับสน เป็นความท้าทาย
ไม่เห็นประโยชน์ ยอมรับศรัทธา
เป็นนโยบาย / กฎหมาย เป็นจิตสำนึก แรงบันดาลใจ
เป็นงานพิเศษ เป็นปกติวิสัยของการทำงานยุคใหม่
ทำแค่ให้เสร็จ เป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
เป็นภาระของบางคน ทุกคนมีส่วนร่วม
ทำตามศักยภาพ พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
ขาดลักษณะเฉพาะตัว เต็มไปด้วย “ลักษณะเฉพาะตัว”
ผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นผู้นำทางวิชาการนำขับเคลื่อน
ใช้คำสั่งตามลำดับชั้น บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 
             เมื่อพิจารณาบทสรุปความแตกต่างในกระบวนทัศน์ข้างต้นแล้ว ย่อมเป็นการไม่ง่ายนักที่จะสร้างเสริมให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา กศน.โดยรวม   จึงจำเป็นอ่างยิ่งที่จะต้องมีระบบ  มีกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม จากหน่วยงานที่ใกล้ชิดสถานศึกษามากที่สุด  คือ  สำนักงาน กศน.จังหวัด  จะต้องถือเป็นบทบาทภารกิจสำคัญ โดยเริ่มจากการกระตุ้นให้สถานศึกษานำระบบการประกันคุณภาพไปดำเนินการให้เป็นงานปกติของสถานศึกษาให้ได้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้  ความเข้าใจ   มีความตระหนัก  เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพ และจัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากร   เช่น  การวางแผนจัดทำโครงการ การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการประเมินโครงการ  นอกจากนั้น ระบบการนิเทศ   กำกับ  ติดตาม  การดำเนินงานของสถานศึกษา โดยสำนักงาน   กศน.จังหวัด  ซึ่งจะมีศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างใหม่ หากได้นำมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาใช้เป็นเครื่องมือการนิเทศ จะทำให้เกิดระบบการทำงานปกติของสถานศึกษา   มีความสอดคล้องหรือเป็นเรื่องเดียวกับระบบการประกันคุณภาพได้อย่างแน่นอน  
.......................................................................................
 
รวมบทความ
    กระบวนทัศน์ของการประกันคุณภาพ กศน.

      จะต้องเป็นกระบวนการและ
 กลไก ที่ส่งผลต่อการจัดการ
 ศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

                       More Detail >>
    พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีชีวิต
      เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
      ของชุมชน

     ห้องสมุดประชาชนถือเป็น
 แหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญและ
 ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด

                       More Detail >>
    Advice Center บริการให้คำปรึกษา :
      สินค้าเก่าในแบรนด์ใหม่ ที่จะทำกำไร
      ให้ กศน.
      กิจกรรมการศึกษานอก
  โรงเรียนรูปแบบหนึ่งที่ได้
  ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา
  ค่อนข้างยาวนานและต่อเนื่อง
  คือ “การแนะแนว”
                       More Detail >>
    เส้นทางความสำเร็จ การจัดการศึกษา
      นอกโรงเรียน สำหรับผู้ใ้ช้แรงงาน
     กระทรวงศึกษาธิการ
 ได้เริ่มดำเนินโครงการยกระดับ
 การศึกษาให้กับกลุ่มแรงงาน
 
ในสถานประกอบการ เมื่อปี
 งบประมาณ 2548
                       More Detail >>
    สิทธิทางการศึกษาและการเข้าถึงสิทธิ 
      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
      พ.ศ.2542
     พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
  พ.ศ. 2542 ถือเป็นกฎหมาย
  การศึกษาที่มีตัวบ่งชี้ที่เป็น
  รูปธรรมมากที่สุดในการระบุ
  ถึงสิทธิทางการศึกษาของ
  คนไทย

                       More Detail >>
    ทิศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
       การเปลี่ยนแปลงของ
 สังคมโลก และธุรกิจเป็นไป  อย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศ
 ไทย อยู่ในภาวการณ์ขาด
 ความสมดุล
                       More Detail >>
    การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       พันธกิจที่สำคัญของ กศน.
       สังคมไทย ในปัจจุบัน
  เป็นสังคมฐานความรู้  ที่การ
  เรียนรู้ 
ความรู้ และนวัตกรรม
  เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา


                       More Detail >>